ประกาศเทศบาลตำบลจันดุม เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลจันดุม อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปีภาษี พ.ศ. 2563 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่


img-191022151110

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์