ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง (ราคากลางอ้างอิง) ในงานจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


img-200131092329

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์