ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลจันดุม เรื่อง ประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561


25052200

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์