สำนักปลัด

นายวรวัชร์ จันทร์วิริยะกุล

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นายวิชัย ชัยทัพ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางวารุณี ศูนย์ประโคน

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นางณัฎฐา ทองกระจาย

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นายพลากร บินรัมย์

นักพัฒนากรชุมชนชำนาญการ

นายสุเทพ พิรัมย์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายรัฐศักดิ์ หรีกประโคน

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นางสาวอริยาภรณ์ มีเงินลาดนิธิโชติ

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายสิทธิพงษ์ ภิรมย์นาค

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางวลีพร ชุมดำ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวทัศนีย์ แจ่มใส

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางกติกา ศรีสุริยชัย

นักประชาสัมพันธ์ปฎิบัติการ

นายสัมพันธ์ โคลดประโคน

นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ

นายสมชาติ โสมะมี

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นายเฉลิมศักดิ์ ภิรมย์นาค

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นางสายยุทธ อื่นประโคน

เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

ข้ามไปยังทูลบาร์