สำนักปลัด

นายพิทักษ์ เมื่อประโคน

ปลัดเทศบาล

นายนัทธนนท์ บงกช สุทธิมาศมงคล

รองปลัดเทศบาล

นางนัฎฐา ทองกระจาย

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

นางปนัดดา บัวใหญ่

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวณัฐรินีย์ แช่มรัมย์

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นางณัฎฐา ทองกระจาย

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

- ว่าง -

นิติกรชำนาญการ

นายสุเทพ พิรัมย์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายรัฐศักดิ์ หรีกประโคน

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

-ว่าง-

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายสิทธิพงษ์ ภิรมย์นาค

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางวลีพร ชุมดำ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวทัศนีย์ แจ่มใส

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางกติกา ศรีสุริยชัย

นักประชาสัมพันธ์ปฎิบัติการ

นายสัมพันธ์ โคลดประโคน

นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ

นายสมชาติ โสมะมี

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นายเฉลิมศักดิ์ ภิรมย์นาค

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นางสายยุทธ อื่นประโคน

เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

ข้ามไปยังทูลบาร์