สำนักปลัด

นายจารุวัฒน์ ก่ายแก้ว

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

นางนัฎฐา ทองนำ

หัวหน้าฝ่ายธุรการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

- ว่าง -

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ว่าง -

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นางณัฎฐา ทองนำ

หัวหน้าฝ่ายธุรการ

นายปกาศิต พิศงาม

นิติกรชำนาญการ

นายณัฐพงศ์ คำนาแซง

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายรัฐศักดิ์ หรีกประโคน

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นายสุเทพ พิรัมย์

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายสิทธิพงษ์ ภิรมย์นาค

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางวลีพร ชุมดำ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวทัศนีย์ แจ่มใส

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางกติกา ศรีสุริยชัย

นักประชาสัมพันธ์ปฎิบัติการ

นายสัมพันธ์ โคลดประโคน

นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ

นายสมชาติ โสมะมี

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นายเฉลิมศักดิ์ ภิรมย์นาค

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นางสายยุทธ อื่นประโคน

นักประชาสัมพันธ์ปฎิบัติการ

ข้ามไปยังทูลบาร์