สำนักปลัด

นายจารุวัฒน์ ก่ายแก้ว

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

นายวรวัชร์ จันทร์วิริยะกุล

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางวารุณี ศูนย์ประโคน

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นางณัฎฐา ทองนำ

หัวหน้าฝ่ายธุรการ

นายปกาศิต พิศงาม

นิติกรชำนาญการ

นางสาวกันต์ลดาวัลย์ จันทร์วิเศษ

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวทัศนีย์ แจ่มใส

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายสุเทพ พิรัมย์

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายรัฐศักดิ์ หรีกประโคน

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นายสมเจตน์ สังข์อินทร์

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางวลีพร ชุมดำ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางกติกา ศรีสุริยชัย

นักประชาสัมพันธ์ปฎิบัติการ

นายสัมพันธ์ โคลดประโคน

นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ

นายสิทธิพงษ์ ภิรมย์นาค

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายสมชาติ โสมะมี

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

ข้ามไปยังทูลบาร์