สมาชิกสภา

นายสุรชัย พัตรสิงห์

ประธานสภาเทศบาล

นายวิน กำประโคน

รองประธานสภาเทศบาล

นายจารุวัฒน์ ก่ายแก้ว

เลขานุการสภาเทศบาล

นายสุรสิทธิ์ สดทรงศิลป์

สมาชิกสภาเขต 1

นางศิริวรรณ ปาประโคน

สมาชิกสภาเขต 1

นายณรงค์ ดุจจานุทัศน์

สมาชิกสภาเขต 1

นางเจือย พัชนี

สมาชิกสภาเขต 1

นางฉลอง แจ่มใส

สมาชิกสภา เขต 2

นางสุธรรม สวนเพชร

สมาชิกสภาเขต 2

นายทาย ไสนะรา

สมาชิกสภาเขต 2

นายเนือน เสนาะเสียง

สมาชิกสภาเขต 2

นายนารถ โคสีห์

สมาชิกสภาเขต 2

ข้ามไปยังทูลบาร์