สมาชิกสภา

นายณรงค์ ดุจจานุทัศน์

นายณรงค์ ดุจจานุทัศน์

ประธานสภาเทศบาล

นายณรงค์ ดุจจานุทัศน์

นางสาวปราณี ยามประโคน

รองประธานสภาเทศบาล

นางเจือย พัชนี

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

นายฉัตรชัย หรีกประโคน

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

นายสุพจน์ พิศงาม

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

นายบัวลอย ภูกดี

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

นายสงวน ภูกระโทก

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

นายวิโรจน์ รอดประโคน

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

นายสุพรรณ แก้วสอน

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

นายเอ โสมะมี

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

นางสาวบุณณดา แก้วน้อย

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

นางรัศมี ดวงศรี

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

ข้ามไปยังทูลบาร์