กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายวรวัชร์ จันทร์วิริยะกุล

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

-ว่าง-

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายพร หรีกประโคน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ข้ามไปยังทูลบาร์