กองคลัง

นายพิทักษ์ เมื่อประโคน ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

นายพิทักษ์ เมื่อประโคน

ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

นางบัวชุม แก้วสุข

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นางสาววาสนาส่ง วันนา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวมณีแก้ว ดวงรัตน์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชำนาญงาน

นางสาวกรรนิการ์ สังข์อินทร์

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นายสมปอง ตะวันหะ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

ข้ามไปยังทูลบาร์