กองคลัง

นางอรวรรณ อ่อนทรวง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

นางอรวรรณ อ่อนทรวง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

นางบัวชุม แก้วสุข

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นางสาววาสนาส่ง วันนา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวมณีแก้ว ดวงรัตน์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวกรรนิการ์ สังข์อินทร์

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นายสมปอง ตะวันหะ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

ข้ามไปยังทูลบาร์