กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายฉัตรชัย เสงี่ยมศักดิ์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

- ว่าง -

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสุทิน เหลือถนอม

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางชาลิสา สายแก้ว

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสายทอง สุทธิมูล

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสัญญา เพชรมาก

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสมควร เจริญยิ่ง

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสุรีวรรณ ห่วงประโคน

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางอรณัญช์ สดทรงศิลป์

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสัญญา เพชรมาก

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางรุณี สีหาญ

ครูผู้ดูแลเด็ก

ข้ามไปยังทูลบาร์