กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายศักดิ์สิทธิ์ สายแก้ว

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

นางกฤษนันท์ บุตรสาลี

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายศักดิ์สิทธิ์ สายแก้ว

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางชาลิสา สายแก้ว

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางพิมพ์นิภา หรีกประโคน

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสายทอง สุทธิมูล

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสัญญา เพชรมาก

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสมควร เจริญยิ่ง

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสุรีวรรณ ห่วงประโคน

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางอรณัญช์ สดทรงศิลป์

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวดวงพร หรีกประโคน

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางรุณี สีหาญ

ครูผู้ดูแลเด็ก

ข้ามไปยังทูลบาร์