ประกาศเจตจำนงของผู้บริหาร


ประกาศคุณธรรม

คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร

เทศบาลตำบลจันดุม

ข้าพเจ้า นายไทย  ภิรมย์นาค

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลจันดุม

                   ข้าพเจ้า ขอแสดงเจตจำนงต่อเพื่อนข้าราชการทุกคนว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยการบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจรจิตในภาครัฐ ด้วยสำนึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่ จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มสติปัญญาความสามารถ ด้วยความสุจริต เที่ยงตรง และด้วยความมีสติยั้งคิด รู้ว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด สิ่งใดควรกระทำ สิ่งใดควรงดเว้น

เพื่อให้งานที่ทำปราศจากโทษเสียหาย และบังเกิดประโยชน์สูงสุด โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน และรวมใจทำดีเพื่อพ่อหลวงของเรา

 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์