สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

เทศบาลตำบลจันดุม ตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 • ที่ตั้ง / อาณาเขตและเขตการปกครอง
 • ตำบลจันดุม  เป็นตำบลหนึ่งในห้าตำบลของอำเภอพลับพลาชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอพลับพลาชัย  ไปทางทิศใต้ประมาณ  8  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลอื่นๆ ดังนี้
  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย
  • ทิศใต้  ติดต่อกับ ตำบลโคกมะขาม อำเภอประโคนชัย
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ตำบลไพศาล  อำเภอประโคนชัย
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  ตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย 
 • เนื้อที่
  เทศบาลตำบลจันดุม  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  68.34  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  42,712.50  ไร่
 • สภาพภูมิประเทศ  
  ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป มีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบสูง โดยอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ  150-180  เมตร  สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรกรรม  มีลุ่มน้ำตาเตียวเป็นสายน้ำสำคัญทางการเกษตรของชุมชน
 • จำนวนหมู่บ้าน  
  • เทศบาลตำบลจันดุม  ประกอบด้วยจำนวนหมู่บ้าน  18  หมู่บ้าน โดยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลจันดุม  ทั้งหมด  18  หมู่บ้าน ได้แก่
   • หมู่ที่ 1   บ้านปลัด หมู่ที่ 2   บ้านจันดุม
   • หมู่ที่ 3   บ้านตะแบก หมู่ที่ 4   บ้านแพงพวย
   • หมู่ที่ 5   บ้านโคกชุม  หมู่ที่ 6   บ้านปราสาท
   • หมู่ที่ 7   บ้านมะขามเจรอะ หมู่ที่ 8   บ้านม่วงหวาน
   • หมู่ที่ 9   บ้านห้วยอุดม  หมู่ที่ 10 บ้านน้อย
   • หมู่ที่ 11 บ้านละลมไผ่ หมู่ที่ 12 บ้านโคกมะขามน้อย
   • หมู่ที่ 13 บ้านจบก หมู่ที่ 14 บ้านหนองคราม
   • หมู่ที่ 15 บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 16 บ้านตาเซ็น
   • หมู่ที่ 17 บ้านจบก    หมู่ที่ 18 บ้านปลัดพัฒนา
 • ประชากร
  ประชากรทั้งสิ้น  10,538  คน  แยกเป็นชาย  5,224  คน  หญิง  5,314  คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 155  คน / ตารางกิโลเมตร  ครัวเรือนจำนวน  2,909   ครัวเรือน  (ณ เดือน กันยายน 2563)
 • สภาพทางเศรษฐกิจ
  • อาชีพของราษฎร
   - อาชีพเกษตรกรรม       คิดเป็นร้อยละ 89
   - ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ     คิดเป็นร้อยละ 3
   - พนักงานหน่วยงานเอกชน  คิดเป็นร้อยละ  2
   - ธุรกิจส่วนตัว   คิดเป็นร้อยละ 1
   - รับจ้างทั่วไป   คิดเป็นร้อยละ 3
   - อื่นๆ   คิดเป็นร้อยละ2
  • หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบลจันดุม
   - ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์    8  แห่ง
   - โรงสีข้าว   26  แห่ง
   - ร้านค้า  110 แห่ง
   - ร้านอาหาร   1  แห่ง
   - ร้านเสริมสวย   3 แห่ง
   - โรงน้ำดื่ม    1  แห่ง
   - บริการน้ำมัน (ปั๊มหลอด)  8 แห่ง
    - เสารับส่งสัญญาณโทรศัพท์  2 แห่ง
    - สถานพยาบาล  1  แห่ง
 • สภาพทางสังคม
  • การศึกษา
   - ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 7 แห่ง
   - โรงเรียนประถมศึกษา  7  แห่ง
   - โรงเรียนมัธยมศึกษา  1 แห่ง
   - ห้องคอมพิวเตอร์  “อินเตอร์เน็ตตำบล”  1  แห่ง
  • สถาบันและองค์กรทางศาสนา
   - วัด 9 แห่ง
   - สำนักสงฆ์  2  แห่ง
  • สาธารณสุข
   - สถานีอนามัยประจำตำบล 2 แห่ง
   - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ100 %
  • ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
   - ตู้ยามตำรวจ 1 แห่ง
  • การบริการพื้นฐาน
   • การคมนาคม  
    • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2208  เชื่อมการคมนาคมระหว่างตำบลจันดุม  ตำบลสะเดา  ตำบลโคกขมิ้น  และตำบลประโคนชัย
   • การโทรคมนาคม
    • โทรศัพท์สาธารณะประจำหมู่บ้าน  4 แห่ง
   • การไฟฟ้า
    • ไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน  แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน
   • แหล่งน้ำธรรมชาติ
    • ลำห้วย , ลำน้ำ  3   สาย       
    • บึง , หนอง และอื่นๆ  21   แห่ง
   • แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
    • ฝายน้ำล้น  6 แห่ง
    • บ่อน้ำตื้น 98 แห่งบ่อโยก  111  แห่ง
    • ประปาหมู่บ้าน  15   แห่ง
    • ถังเก็บน้ำฝน  5   แห่ง
    • สระน้ำ  219 แห่ง
 • ข้อมูลอื่นๆ      
  • ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
   - ป่าไม้  สภาพป่าไม้มีน้อยมาก  ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม
  • มวลชนจัดตั้ง
   - ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน   2     รุ่น
   - ไทยอาสาป้องกันชาติ   จำนวน   8     รุ่น
  • การมีกิจกรรมทางศาสนา  วัฒนธรรม  และประเพณี
    - ทำบุญแห่เทียนเข้าพรรษา  ทุกวัด
    - ประเพณีสงกรานต์  ทุกหมู่บ้าน
    - ประเพณีลอยกระทง  ทุกหมู่บ้าน
    - ประเพณีบุญบั้งไฟ  หมู่ที่ 6  และหมู่ที่ 9
  • ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
   การรวมตัวของกลุ่มประชาชน  จำนวนกลุ่มทุกประเภท  แยกดังนี้
   - กลุ่มอาชีพ จำนวน  18  กลุ่ม
   - กลุ่มออมทรัพย์ จำนวน 18 กลุ่ม
   - กลุ่มเกษตรกร  จำนวน  18   กลุ่ม
   - กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน  จำนวน 18  กลุ่ม
    - กลุ่มสตรี จำนวน  18  กลุ่ม
    - กลุ่มร้านค้าชุมชน จำนวน  5  กลุ่ม
   - กลุ่มเลี้ยงโค จำนวน  18   กลุ่ม
  • จุดเด่นของพื้นที่ (ที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบล)
   - บ้านปลัดผลิตขนมแซนวิช              
   - บ้านตะแบก  ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป
   - บ้านมะขามเจรอะ ผลิตข้าวมะลิแดง               
   - บ้านจบก ผลิตผ้าไหม, พวงหรีด
   - บ้านม่วงหวาน-โคกเจริญ  ผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด, น้ำปลา,ของใช้ในครัวเรือนและโรงสีข้าวชุมชน
   - บ้านน้อย  ทอเสือกก
   - บ้านโคกมะขามน้อย  ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป
ข้ามไปยังทูลบาร์