วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น  (Vision)

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  ( Target )

  1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และการศึกษาที่ดีขึ้น
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างทั่วถึง
  3. เกษตรกรรมได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ
  4. ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึง
  5. ชุมชน และสังคม มีความสงบเรียบร้อย
  6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู อย่างยั่งยืน ครอบคลุมทุกพื้นที่
  7. ประชาชนทำการเกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง
ข้ามไปยังทูลบาร์