ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา


ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้อยู่ในสภาพที่ได้มาตรฐาน อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเป็นอย่างดี เพื่อรองรับการขยายความเจริญของเมืองอย่างเป็นระบบและเหมาะสม  ประกอบด้วย

 1. พัฒนาการใช้ที่ดิน
 2. การพัฒนาคมนาคมและไฟฟ้าสาธารณะ
 3. การบริการด้านประปา
 4. พัฒนาระบบการจราจร

ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม

มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยปรับปรุงทางระบายน้ำ การรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของท้องถิ่นและพัฒนาภูมิทัศน์ของท้องถิ่นให้สวยงาม ประกอบด้วย

 1. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม
 2. การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 3. การปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพ กระจายรายได้และเพิ่มรายได้ การลงทุนให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ประกอบด้วย

 • พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ส่งเสริมการกีฬาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประกอบด้วย

 1. ส่งเสริมการสุขภาพอนามัยของประชาชน
 2. ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมชุมชน
 3. พัฒนาสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่
 4. ส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ
 5. สร้างความเข้มแข็งชุมชน

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง – การบริหาร

มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการบริหารการปฏิบัติงาน การบริการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรมรวมทั้งการรักษาปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ประกอบด้วย

 1. ปรับปรุงและพัฒนาบุคลาการ
 2. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
 3. ส่งเสริมพัฒนาการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
 4. พัฒนาการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น
 5. พัฒนาระบบงานทะเบียนราษฎร

 

 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์