ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา


 

ประวัติความเป็นมา

ตำบลจันดุม ได้รับการจัดตั้งเป็นตำบลตั้งแต่ปี พ.ศ.2475  เขตปกครองอำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  ได้แบ่งพื้นที่เขตปกครองออกไปมีตำบลสะเดา  และตำบลไพศาล  ต่อมาในปี พ.ศ.2535  ได้มีการแบ่งเขตพื้นที่อำเภอใหม่  ตำบลจันดุมได้มาขึ้นกับอำเภอพลับพลาชัย  จังหวัดบุรีรัมย์

ต่อมาในปี พ.ศ. 2538  กระทรวงมหาดไทยมีประกาศยกฐานะเป็นสภาตำบล  นิติบุคคลชื่อ  “สภาตำบลจันดุม”  และในปี พ.ศ.2539  ได้ยกฐานะจากสภาตำบลจันดุมเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลจันดุม  ประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่  19  มกราคม  2539  และได้ลงประกาศกระทรวงมหาดไทยในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับประกาศทั่วไป  เล่ม  113  ตอนที่  9  ง  ลงวันที่  30  มกราคม  2539  และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่   30   มีนาคม  2539

องค์การบริหารส่วนตำบลจันดุม  ได้ดำเนินการขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลจันดุม เป็นเทศบาลตำบลจันดุม โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากประชาชนในพื้นที่และจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันดุม  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันดุม  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  4/2550  ครั้งที่  2/2550  เมื่อวันที่   4   ธันวาคม  2550 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  42  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (5)  พ.ศ. 2546    และมาตรา  7  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  จึงจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจันดุม  อำเภอพลับพลาชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นเทศบาลตำบลจันดุม  ตั้งแต่วันที่  18  กรกฎาคม  พ.ศ. 2551  ประกาศ  ณ  วันที่  29  เมษายน  พ.ศ. 2551

ข้ามไปยังทูลบาร์