ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร


 

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลจันดุม

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

1

นายไทย  ภิรมย์นาค นายกเทศมนตรีตำบลจันดุม

2

นายสมูล  เย็นมั่น รองนายกเทศมนตรีตำบลจันดุม

3

นายสง่า  แจ่มใส รองนายกเทศมนตรีตำบลจันดุม

4

นายสำเริง  จำนงค์ประโคน เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลจันดุม
5

นายทองคำ  แจ่มใส ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลจันดุม
 
 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันดุม

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

1

นายสุรชัย  พัตรสิงห์ ประธานสภาฯ 

2

นายวิน  กำประโคน รองประธานสภาฯ 

3

นายณรงค์  ดุจจานุทัศน์ สมาชิกสภาเทศบาล

4

นายสุรสิทธิ์  สดทรงศิลป์ สมาชิกสภาเทศบาล 

5

นางเจือย  พัชนี สมาชิกสภาเทศบาล 

6

นางศริวรรณ  ปาประโคน สมาชิกสภาเทศบาล

7

นายเนือน  เสนาะเสียง สมาชิกสภาเทศบาล

8

นายนารถ  โคสีห์ สมาชิกสภาเทศบาล

9

นางฉลอง  แจ่มใส สมาชิกสภาเทศบาล

10

นางสุธรรม  สวนเพชร สมาชิกสภาเทศบาล

11

นายทาย  ไสนะรา สมาชิกสภาเทศบาล
 

การบริหารงานของเทศบาล

การบริหารงานเทศบาลตำบลจันดุม ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร เป็นฝ่ายบริหารทางด้านนโยบาย โดยมีนายกเทศมนตรีเป็นหัวหน้า และมีรองนายกเทศมนตรีเป็นผู้ช่วย และฝ่ายปฏิบัติงานประจำมี ปลัดเทศบาล เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายที่คณะผู้บริหารมอบหมายให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนที่กำหนด โดยมีฝ่ายต่างๆ ดังนี้
  • สำนักปลัดเทศบาล
  • กองคลัง
  • กองช่าง
  • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  • กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 

สถานะการคลัง
 

ปีงบประมาณ
รายรับจริง
รายจ่ายจริง
เงินสะสมคงเหลือ
2554 23,327,818.84 21,677,018.94 1,650,799.90
2555 23,179,343.85 22,203,629.16 975,714.69
2556 25,757,741.05 20,788,967.89 4,968,773.16

ข้อมูลจากงานการเงินและบัญชี กองคลัง เทสบาลตำบลจันดุม ณ กันยายน 2561

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

ประชาชนในเทศบาลจะใช้สิทธิในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 12 คน นั้นมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นหรือประชาพิจารณ์ ประชาคม โดยตัวแทนที่หลากหลายจากทุกสาขาอาชีพ ประสานขึ้นมาจากปัญหาความต้องการ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี

ข้ามไปยังทูลบาร์