กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้ประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สินค้า ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ ทะเบียนเลขที่ สช 63100150 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2563


GI63100150

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์